HOME / News / INTERNAL NEWS

INTERNAL NEWS

2023년 추계 야유회

(주)쥬디스코퍼레이션 2023.11.07 10:52 조회 163
행사: 2023년 추계 야유회
일자: 2023년 10월 27일(금)
장소: 안산 자락길


(주)쥬디스코퍼레이션의 2023년 추계 야유회 행사 사진입니다.KakaoTalk_20231107_104251448_01.jpg

KakaoTalk_20231107_120117551_02.jpg

KakaoTalk_20231107_104251448_03.jpg

KakaoTalk_20231107_104251448_02.jpg

KakaoTalk_20231107_120117551_01.jpg

KakaoTalk_20231107_104251448.jpg

KakaoTalk_20231107_120117551.jpg